පෙන්වන්න 2019 හොංකොං ගෝලීය ආරංචි මාර්ග පාරිභෝගික ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ දී ඉදිරිපත් කිරීමට koowheel

koowheel, කෙටි දුර ගමන් විසඳුම් ප්රමුඛ ගෝලීය සැපයුම්කරු වන හොංකොං ගෝලීය ආරංචි මාර්ග පාරිභෝගික ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ පෙන්වන්න, අප්රේල් 11- 14, 2019 සිට හොංකොං හි පැවති ලොව විශාලතම ඉලෙක්ට්රොනික වෙළඳ ප්රදර්ශනයක එක් ඉදිරිපත් කිරීමට සූදානම් වේ.

koowheel කුටිය: 2F36


පළ කාලය: මාර්තු-14-2019